Droneflyvning i Grønland og Færøerne

Senest opdateret 30-09-2022

Vær opmærksom på, at disse regler kun gælder for droneflyvning i Grønland og på Færøerne. 
Ønsker du at finde ud af, hvilke regler, der gælder for dig, der vil flyve i Danmark, kan du læse mere her:

Introduktion til flyvning med droner i Danmark

Flyvning med drone i Grønland og på Færøerne er ikke som i Danmark og resten af EU, da både Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Dermed skal landene selv beslutte, om de vil implementere lovgivning tilsvarende dansk og europæisk lovgivning, hvilket på droneområdet ikke er gjort siden 2014 (pånær enkelte tilføjelser).
Derfor styres droner ud fra reglerne i luftfartsloven og primært de såkaldte Bestemmelser om luftfart, BL 9-4.

Dronereglerne - BL 9-4

I BL 9-4 foreskrives det, hvilke regler, man skal flyve efter, og ikke mindst, at al droneflyvning iht. BL 9-4 skal foregå udenfor bymæssig bebyggelse. Det giver både nogle fordele og ulemper for fjernpiloter.

Fordelene er, at hvis du blot skal til Grønland eller Færøerne for at flyve rekreativt eller professionelt udenfor bymæssig bebyggelse, kan du gøre det, så længe du flyver efter reglerne i BL 9-4 - både de generelle regler, men også reglerne for den vægtklasse, din drone befinder sig i.
Ulemperne er, at det ikke er muligt at flyve rekreativt indenfor bymæssig bebyggelse. Det er med andre ord kun i forbindelse med varetagelse af professionelle opgaver, man kan få lov af os til at flyve på baggrund af en dispensation udstedt af os.

Hvordan du som professionel dronepilot søger om dispensation til at flyve i bymæssig bebyggelse og evt. tættere på lufthavne og helikopterlandingspladser, kan du læse mere om nedenfor.

Reglerne i hovedtræk

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Hent

BL 9-4 gælder for luftfart inden for
dansk område (Læs: Grønland og Færøerne) med ubemandede luftfartøjer,
som ikke vejer over 25 kg, bortset fra ubemandede friballoner.

Hvis du skal flyve med droner, der vejer mere end det, skal du søge om dispensation på baggrund af en risikovurdering

Du må ikke udsætte andre og andres ejendom for fare, hvilket kan oversættes til, at du ikke må overflyve mennesker eller ejendomme. Der er ved nedstyrtning nemlig risiko for at udsætte førnævnte for farer.

Vægtklasser for droner i Grønland og på Færøerne

 • Kategori 1A: 0 kg -  op til 1,5 kg.
 • Kategori 1B: fra 1,5 kg - op til 7 kg.
 • Kategori 2: fra 7 kg - op til 25 kg.  

Ansøg om dispensation fra reglerne

Virksomheder og institutioner kan ansøge om dispensation fra reglerne (dispensationstilladelse), hvis dronen skal anvendes til test, forskning eller kommercielle formål.

Der udstedes dispensation til virksomheder efter luftfartsloven og til virksomheder og droneførere efter BL 9-4 i henhold til den praksis som fastlagt i AIC B 08/14 og AIC B 13/18 (dispensationstilladelse). 

Virksomheder/institutioner og droneførere kan ansøge om dispensation, hvis det er foreneligt med de hensyn som ligger til grund for bestemmelserne. 

Droneflyvningen sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt. Derudover skal dronen være dækket af gyldig ansvarsforsikring 

Praksis vedr. dispensationsansøgning

Styrelsen har fastsat to praksisser for, hvorledes der kan søges om dispensation fra reglerne i BL 9-4 - dvs. dispensation fra reglerne gældende for droner under 25 kg.

 • Styrelsen kan dispensere fra BL 9-4 efter AIC B 08/14. Det følger af denne praksis, at der indsendes en ansøgning til styrelsen, hvori en virksomhed med en eller flere droneførere opstiller en driftshåndbog for flyvning med droner. De droneførere som skal omfattes at dispensationen, skal kunne dokumentere en vis erfaring med flyvning med droner og eventuelt skulle aflægge en praktisk prøve overfor styrelsen.
 • Styrelsen har endvidere fastsat i AIC B 13/18 muligheden for at udstede dispensation til flyvning med drone på Færøerne til en dronefører, såfremt denne har erhvervet sig et dronebevis jf. bkg. nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

I forbindelse med en dispensation, vil det være et vilkår for alle kategorier af droner, at de operationelle bestemmelser i bydronebekendtgørelsen overholdes.

Hvordan ansøger jeg om dispensation? 

Styrelsen foretager behandlingen af ansøgninger. For at søge om dispensation, og dermed blive ’godkendt droneoperatør’, skal du udfylde og indsende et af nedenstående ansøgningsskemaer (afhængig af dronens vægt).

Efterfølgende vil du blive bedt om at levere følgende dokumenter til styrelsen:

 • Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
 • Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
 • Beskrivelse og foto af drone-typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes
 • Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen
 • Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004
 • Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog), se evt. vejledning nedenfor.
  eller
 • Droneførerens navn og dronebevis

 

 

AIC

Erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) i Danmark.

AIC B 08/14

Erstatter AIC B 06/14).

Hent

AIC

Flyvning med droner indenfor 5 km af offentlige flyvepladser/8 km fra militære flyvestationer

AIC B 11/16

Droneflyvning udføres jævnfør BL9-4 ”Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer som ikke vejer over 25 kg”.

Hent

AIC

Erhvervsmæssig brug af droner (UAS/RPAS) inden for bymæssigt område på Færøerne og i Grønland

AIC B 13/18

Flyvning med droner (UAS/RPAS) på Færøerne og i Grønland, sker i henhold til gældende regler, jf. BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Hent

Regler for droner over 25 kg

Er der tale om en drone der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

Lov

Bekendtgørelse af lov om luftfart

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Åbn

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1A (0-1½ kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1B (1½-7 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 2 (7-25 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent