Droneflyvning i Grønland og Færøerne

Reglerne for flyvning med droner på Færøerne fremgår af luftfartsloven samt BL 9-4. Hvilket regelsæt, der gælder for din drone, afhænger af dronens vægt og anvendelse.

Regler for droner under 25 kg

For droner, som vejer under 25 kg, gælder reglerne i BL 9-4.

Disse droner er inddelt i 3 kategorier.

 • Kategori 1A – 0-1½ kg.
 • Kategori 1B – 1½-7 kg.
 • Kategori 2 – 7-25 kg. 
   
Bestemmelser for luftfart (BL)

Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Hent

AIC

Erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) i Danmark.

AIC B 08/14

Erstatter AIC B 06/14).

Hent

AIC

Flyvning med droner indenfor 5 km af offentlige flyvepladser/8 km fra militære flyvestationer

AIC B 11/16

Droneflyvning udføres jævnfør BL9-4 ”Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer som ikke vejer over 25 kg”.

Hent

AIC

Erhvervsmæssig brug af droner (UAS/RPAS) inden for bymæssigt område på Færøerne og i Grønland

AIC B 13/18

Flyvning med droner (UAS/RPAS) på Færøerne og i Grønland, sker i henhold til gældende regler, jf. BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Hent

Regler for droner over 25 kg

Er der tale om en drone der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

Lov

Bekendtgørelse af lov om luftfart

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Åbn

Senest opdateret 27-05-2021

Ansøg om dispensation for reglerne

Virksomheder og institutioner kan ansøge om dispensation fra reglerne (dispensationstilladelse), hvis dronen skal anvendes til test, forskning eller kommercielle formål.

Der udstedes dispensation til virksomheder efter luftfartsloven og til virksomheder og droneførere efter BL 9-4 i henhold til den praksis som fastlagt i AIC B 08/14 og AIC B 13/18 (dispensationstilladelse). 

Virksomheder/institutioner og droneførere kan ansøge om dispensation, hvis det er foreneligt med de hensyn som ligger til grund for bestemmelserne. 

Droneflyvningen sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt. Derudover skal dronen være dækket af gyldig ansvarsforsikring 

 

Praksis vedr. dispensationsansøgning

Styrelsen har fastsat to praksisser for, hvorledes der kan søges om dispensation fra reglerne i BL 9-4 - dvs. dispensation fra reglerne gældende for droner under 25 kg.

 • Styrelsen kan dispensere fra BL 9-4 efter AIC B 08/14. Det følger af denne praksis, at der indsendes en ansøgning til styrelsen, hvori en virksomhed med en eller flere droneførere opstiller en driftshåndbog for flyvning med droner. De droneførere som skal omfattes at dispensationen, skal kunne dokumentere en vis erfaring med flyvning med droner og eventuelt skulle aflægge en praktisk prøve overfor styrelsen.
 • Styrelsen har endvidere fastsat i AIC B 13/18 muligheden for at udstede dispensation til flyvning med drone på Færøerne til en dronefører, såfremt denne har erhvervet sig et dronebevis jf. bkg. nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

I forbindelse med en dispensation, vil det være et vilkår for alle kategorier af droner, at de operationelle bestemmelser i bydronebekendtgørelsen overholdes.

 

Hvordan ansøger jeg om dispensation? 

Styrelsen foretager behandlingen af ansøgninger. For at søge om dispensation, og dermed blive ’godkendt droneoperatør’, skal du udfylde og indsende et af nedenstående ansøgningsskemaer (afhængig af dronens vægt).

Efterfølgende vil du blive bedt om at levere følgende dokumenter til styrelsen:

 • Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
 • Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
 • Beskrivelse og foto af drone-typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes
 • Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen
 • Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004
 • Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog), se evt. vejledning nedenfor.
  eller
 • Droneførerens navn og dronebevis

 

 

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1A (0-1½ kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 1B (1½-7 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent

Ansøgning

Ansøgningsskema - Kat. 2 (7-25 kg)

Ansøgning om dispensation for virksomhed.

Hent

Bemærk: På nuværende tidspunkt er der længere sagsbehandlingstid

På grund af stadig stigende aktivitet i droneerhvervet skal der forventes længere behandlingstid, end normalt, for ansøgning om særlig tilladelse til flyvning, hvor der normalt ikke må flyves. Den længere sagsbehandlingstid gælder også levering af dronebeviser og andre udstedelser i droneområdet.

Relevant lovgivning

I styrelsens lovstofdatabase, kan du finde relevant lovgivning for droneflyvning i Grønland og på Færøerne.

Se mere

Ansøg om at blive uddannelsessted for droneførere

Virksomheder der ønsker at blive godkendt i Grønland og på Færøerne, som uddannelsessted for droneførere, kan henvende sig til Trafikstyrelsen for nærmere information om forventede krav og godkendelsesproces.

Sagsbehandling af ansøgning om at blive godkendt som uddannelsessted for droneførere afregnes efter den gældende timesats for sagsbehandling i styrelsen.