Ansøgning om droneflyvning i geografiske dronezoner

Forventet sagsbehandlingstid er 30 dage

Ved ansøgning om tilladelse til flyvning i geografiske dronezoner arbejder Trafikstyrelsen med et servicemål på 30 kalenderdage.

Servicemålet tager forbehold for, at sagen er fuld oplyst ved modtagelsen, dvs. at sagen indeholder alle de nødvendige informationer for at Trafikstyrelsen kan træffe afgørelse.

Efterfølgende tid brugt på dialog med ansøger og indhentning af yderligere information med henblik på sagens fulde oplysning er derfor ikke medtaget i opgørelsen af servicemålet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger, skal Trafikstyrelsen foretage høring af andre myndigheder og/eller ejere af de objekter der beskyttes af geografiske dronezoner og restriktionsområder. Da Trafikstyrelsen ikke har indflydelse på svartiden ved disse eksterne parter, er dette ikke medregnet i Trafikstyrelsens servicemål. Du må som ansøger derfor medregne, at der kan gå over 30 kalenderdage, før du modtager en afgørelse på din ansøgning.

Trafikstyrelsen kan give tilladelse til, at der må udføres droneflyvning i flyvesikringskritiske, sikringskritiske og støjfølsomme områder.

Ansøgning om droneflyvning i ovenstående områder, kan fremsendes som almindelig mail til Trafikstyrelsen med blanketten for ansøgning om flyvning i det respektive område vedhæftet. Ansøgningens titel må gerne indeholde følgende passus; ”Ansøgning om tilladelse til droneflyvning i [det specifikke område]”.

Ansøgningerne om tilladelse til flyvning i de pågældende områder skal indeholde de oplysninger, der bedes om nedenfor i de respektive kategorier. Udfylder du den tilhørende blanket, vil du blive bedt om at udfylde denne information.

Flyvesikringskritiske områder

§ 9-10 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronekompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.  

Sikringskritiske områder

§ 11-13 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Information om der forinden er opnået accept til operation hos f.eks. ambassade/politi/kriminalforsorg/kongehusets residenser. Hvis ja, anvend blanketten nedenfor. 

 

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.

Militære områder og fartøjer

Jf. § 13 i Dronebekendtgørelsen

 • For flyvning nær militært område, herunder kongehusets residenser, som er under bevogtning af Forsvaret og midlertidige militære områder, indhentes tilladelse fra Forsvarskommandoen. Det samme gælder også flyvning nær militære luftfartøjer og flådefartøjer.

Forsvaret kan egenhændigt give samtykke til, at der flyves nær deres områder. Dronepiloter skal derfor ikke indhente separat tilladelse fra Trafikstyrelsen for sådanne operationer, men henvende sig direkte til Forsvaret med forespørgsler om samtykke.

Natura2000-områder

§ 14 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Kort som viser fjernpilotens placering

 

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.  

Bekendtgørelse

BEK nr. 1649 af 12. december 2023 (Gældende fra 01/01/2024)

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Åbn

Senest opdateret 01-06-2023