FPV - Droneflyvning med kamerabrille

Overhold disse krav

 • De almindelige regler for flyvning i underkategori A1 eller A3 gælder (undtaget operationer i regi af Modelflyvning Danmark, jf. deres artikel 16 operationstilladelse)
 • Der skal være en observatør tilstede ved operationer med kamerabrille:
  • Der kan kun bruges én observatør pr. droneoperation
  • Droneobservatøren skal være ved fjernpilotens side
  • Der skal etableres klar og effektiv kommunikation mellem fjernpiloten og observatøren
  • Der må ikke bruges hjælpemidler såsom kikkert til at holde øje med dronen
  • Observatøren skal kunne overskue dronens placering og evt. risiko for sammenstød

Droneflyvning ved hjælp af kamerabriller kaldes for First Person View eller FPV, der frit oversat betyder førstehåndsvisning. Det refererer til, at man som fjernpilot ved hjælp af netop kamerabrillerne følger med i droneoperationen set fra dronens perspektiv og ikke ved at følge dronens position fra jorden.

Da fjernpiloten dermed ikke kan overholde kravene for at have dronen indenfor sit synsfelt (Visual line of sight - VLOS), skal vedkommende i stedet sikre sig, at der holdes øje med dronen på anden vis for stadig at flyve efter reglerne.

Det er derfor et krav iht. droneforordningen (EU 2019/947), at fjernpiloten sørger for, at dronen overvåges af en observatør, som skal advare fjernpiloten, hvis dronen i fare for at flyve ind i objekter, hen over personforsamlinger eller ind i forbudte områder. Observatøren skal også sikre, at dronen ikke flyver uden for synsvidde (VLOS). Fjernpiloten skal på observatørens foranledning foretage de nødvendige afværgemanøvrer eller bringe dronen til landing eller vende den rundt, hvis den er ved at flyve uden for synsvidde.

Dronen må flyves i A1, hvis den vejer under 900 g og er C-mærket, eller hvis det er en legacydrone, der vejer under 250 g. Dronen må dog ikke flyves i underkategori A1, hvis den anvendes til droneræs, dvs. flyver meget hurtigt eller flyver på en forhindringsbane.

Hvor må jeg flyve droneræs med kamerabrille (FPV)?

En af de mest populære anvendelser af kamerabriller er i forbindelse med såkaldte droneræs hvor dronepiloter i konkurrenceregi dyster mod hinanden. Normalt arrangeres droneræs af klubber og foreninger. I overensstemmelse med artikel 16 i forordningen EU 2019/947 har Modelflyvning Danmark modtaget en operationel tilladelse som også dækker tilrettelæggelsen af ​​sådanne begivenheder.

Hvis du ønsker at gennemføre en operation med kamerabrille, der ikke sker i regi af Modelflyvning Danmark, vil du falde under den åbne kategoris A3-underkategori. Det medfører blandt andet at:

- Du skal assisteres af en observatør

- Du må ikke overflyve uvedkommende personer eller personforsamlinger

- Du må ikke flyve i tæt befolkede områder

- Du skal holde mindst 150 meters afstand til bolig-, erhvervs-, og industriområder samt områder, der anvendes til rekreative formål f.eks. parker, strande osv.

Derudover er indendørs flyvning med droner, herunder operationer med kamerabrille, ikke underlagt reglerne på droneområdet, hvorfor lokalernes ordensregler og bestemmelser sædvanligvis skal efterleves.

Fjernpilotens rolle

Under hele droneoperationen, er det fjernpilotens rolle at flyve sikkert og i henhold til gældende lovgivning, evt. med dronecertifikat, hvis der er krav om det for pågældende dronemodel. Vedkommende skal dermed kende til både droneforordningen og den nationale dronebekendtgørelse (BEK 1649 af 12/12/2023), der indeholder alle gældende afstandskrav i Danmark.

Fjernpiloten er med andre ord ansvarlig for hele droneoperationen og dens sikre udførelse. Det er således også fjernpiloten, der skal foretage alle manøvrer på baggrund af eventuelle kommandoer, vedkommende måtte modtage fra observatøren. 

Derfor er det tillige fjernpilotens ansvar at instruere observatøren i sin rolle. Da det ikke er et krav, at observatøren har dronecertifikat, skal fjernpiloten sikre sig, at observatøren kender til gældende regler, så vedkommende sikkert kan udføre sin opgave. Fjernpiloten skal derfor også have et godt kendskab til reglerne for flyvning med droner, så han kan instruere observatøren på en god måde.

Observatørens rolle

Ifølge forordning (EU) 2019/947 defineres ”Observatør for ubemandede luftfartøjer” således:

en person, der er positioneret parallelt* med fjernpiloten, og som gennem visuel observation af det ubemandede luftfartøj bistår fjernpiloten med at holde det ubemandede luftfartøj indenfor synsvidde og udføre flyvningen sikkert

* her forstået som ved siden af fjernpiloten

Kort sagt betyder det, at observatøren skal være fjernpilotens øjne og advare vedkommende, før der opstår en farlig situation såsom at advare, hvis dronen i fare for at flyve ind i objekter, hen over personforsamlinger eller ind i forbudte områder eller flyve uden for synsvidde. Fjernpiloten skal på observatørens foranledning foretage de nødvendige afværgemanøvrer eller bringe dronen til landing eller vende den rundt, hvis den er ved at flyve uden for synsvidde.

Observatøren behøver ikke at have et dronecertifikat, og skal ikke have særlige kompetencer for at udføre sin opgave. Han skal dog kunne være i stand til at advare fjernpiloten om mulige farer og ulovligheder ved flyvningen. Derfor bør observatøren inden operationen instrueres i, hvad vedkommende skal advare om, før flyvningen påbegyndes.

Observatøren er udelukkende fjernpilotens øjne, fordi fjernpiloten ikke selv har visuel kontakt til dronen ligesom fjernpiloten heller ikke har overblik over det omkringliggende luftrum. Derfor skal observatøren kunne orientere sig, uden brug af tekniske hjælpemidler, såsom en kikkert eller digitale platforme.

En observatør må ikke anvendes til at udvide operationens rækkevidde, dvs. observatøren må ikke bruge kikkert eller andet for at kunne se dronen i længere tid. Observatøren deltager udelukkende for at kunne overholde VLOS-kravet, hvorfor han skal stå ved siden af fjernpiloten, så observatørens overblik svarer til det fjernpiloten ville have, hvis ikke fjernpiloten anvendte kamerabriller. Af samme årsag er det derfor også kun tilladt at have én observatør pr. droneoperation.

Ønsker man at bruge flere observatører eller at flyve på andre måder end hvad betingelserne i Modelflyvning Danmark og underkategori A1 eller A3 tillader, skal man overholde reglerne for flyvning i den specifikke kategori, hvilket indebærer en operationstilladelse givet på baggrund af indsendt SORA- eller PDRA-ansøgning.

Relevant lovgivning

Regler for brug af observatører findes i forordningen EU 2019/947, Artikel 4 samt Artikel 2, punkt 24 under afsnittet UAS.OPEN.060 Fjernpilotens ansvarsområder

Læs EU 2019/947 her [Nyt vindue]

Senest opdateret 14-05-2024