FPV - Droneflyvning med kamerabrille

Senest opdateret 07-12-2022

Droneflyvning ved hjælp af kamerabriller kaldes for First Person View eller FPV, der frit oversat betyder førstehåndsvisning. Det refererer til, at man som fjernpilot ved hjælp af netop kamerabrillerne følger med i droneoperationen set fra dronens perspektiv og ikke ved at følge dronens position fra jorden.

Da fjernpiloten dermed ikke kan overholde kravene for at have dronen indenfor sit synsfelt (Visual line of sight - VLOS), skal vedkommende i stedet sikre sig, at der holdes øje med dronen på anden vis for stadig at flyve efter reglerne.

Det er derfor et krav iht. droneforordningen (EU 2019/947), at fjernpiloten sørger for, at dronen overvåges af en observatør, som skal advare fjernpiloten, hvis dronen i fare for at flyve ind i objekter, henover personforsamlinger eller ind i forbudte områder. Fjernpiloten skal på observatørens foranledningg foretage de nødvendige afværgemanøvrer.

Fjernpilotens rolle

Under hele droneoperationen, er det fjernpilotens rolle at flyve sikkert og i henhold til gældende lovgivning, evt. med dronecertifikat, hvis der er krav om det for pågældende dronemodel. Vedkommende skal dermed kende til både droneforordningen og den nationale dronebekendtgørelse (BEK 2253), der indeholder alle gældende afstandskrav i Danmark.

Fjernpiloten er med andre ord ansvarlig for hele droneoperationen og dens sikre udførelse. Det er således også fjernpiloten, der skal foretage alle manøvrer på baggrund af eventuelle kommandoer, vedkommende måtte modtage fra observatøren. 

Derfor er det tillige fjernpilotens ansvar at instruere observatøren i sin rolle. Da det ikke er et krav, at observatøren har dronecertifikat, skal fjernpiloten sikre sig, at observatøren kender til gældende regler, så vedkommende sikkert kan udføre sin opgave.

Observatørens rolle

Droneforordningens definition på en observatør er følgende:

Observatør for ubemandede luftfartøjer«: en person, der er positioneret parallelt med fjernpiloten, og som gennem visuel observation af det ubemandede luftfartøj bistår fjernpiloten med at holde det ubemandede luftfartøj indenfor synsvidde og udføre flyvningen sikkert

Kort sagt betyder det, at observatøren skal være fjernpilotens øjne og advare vedkommende, før der opstår en farlig situation såsom at advare hvis dronen i fare for at flyve ind i objekter, henover personforsamlinger eller ind i forbudte områder.
Observatøren behøver ikke at have et dronecertifikat, og skal ikke have særlige kompetencer for at udføre sin opgave. Han skal dog kunne være i stand til at advare fjernpiloten om mulige farer og ulovligheder ved flyvningen. Derfor bør observatøren være blevet instrueret i, hvad vedkommende skal advare om, før flyvningen påbegyndes.

Observatøren er udelukkende fjernpilotens øjne, fordi vedkommende ikke har visuel opmærksomhed på dronen fra jorden. Derfor skal observatøren kunne orientere sig om, at dronen flyves sikkert ved brug af sit almindelige syn. Det er med andre ord ikke tilladt at bruge tekniske hjælpemidler såsom kikkert for at forlænge den visuelle kontakt med dronen. Årsagen er, at tekniske hjælpemidler fokuserer på det, der observeres og dermed indsnævres synsfeltet, så man ikke er i stand til at overskue dronens operationsområde. Da dette ikke gør sig gældende for briller og kontaktlinser, kan man stadig lovligt bruge disse både som fjernpilot og observatør.

En observatør må ikke anvendes til at udvide fjernpilotens synsfelt og kan ikke udvide rækkevidden af en VLOS-operation, så fjernpiloten kan flyve med drone i situationer, der ellers ville være BVLOS (beyond visual line of sight). Observatøren deltager udelukkende for at kunne overholde VLOS-kravet, hvorfor han derfor også skal stå ved siden af fjernpiloten. Af samme årsag er det derfor også kun tilladt at have én observatør pr. droneoperation.

Ønsker man at bruge flere observatører, skal man overholde reglerne for flyvning i den specifikke kategori, hvilket indebærer en operationstilladelde givet på bagrgrund af indsendt SORA eller PDRA.

Overhold disse krav

  • De almindelige regler for flyvning i den åbne kategori gælder
  • Droneobservatøren skal være ved fjernpilotens side
  • Der kan kun bruges en observatør pr. droneoperation
  • Der må ikke bruges hjælpemidler såsom kikkert til at holde øje med dronen
  • Observatøren skal kunne overskue dronens placering og evt. risiko for sammenstød

 

Relevant lovgivning

Regler for brug af observatører findes i EU 2019/947, UAS.OPEN.060 Fjernpilotens ansvarsområder, artikel 4 samt Artikel 2, punkt 24

Læs EU 2019/947 her [Nyt vindue]