Overblik over dronereglerne

Velkommen til Droneregler.dk - Trafikstyrelsens officielle indgang til regler, krav og lovgivning på droneområdet.

Før du går ud og flyver for første gang, er der nogle grundlæggende regler for dronepiloter, du skal kende. Der er både fælleseuropæiske regler, som gælder i hele EU og særlige danske regler om afstandskrav. Som dronepilot skal du overholde alle disse. 

De mest almindelige regler, som de fleste dronepiloter følger, befinder sig i den åbne kategori. Som tommelfingerregel ligger de mest almindelige typer af droner til den almene forbruger indenfor den åbne kategori, hvis bare man følger de regler, der findes her på siden. 

Nedenfor giver vi dig et overblik over de mest basale regler, og en guide til at finde ud af, hvilket dronecertifikat, du skal have. Samtidig giver vi dig også nogle værktøjer, så du forhåbentlig føler dig helt hjemme i reglerne, før du flyver.

Overblik over reglerne

 • Læs dronens brugermanual
 • Tegn en droneforsikring
 • Tag det korrekte dronecertifikat
 • Max. højde: 120 meter over jordniveau
 • Hold sikkerhedsafstand på 1:1 af flyvehøjden (50 m højde=50 m afstand)
 • Flyv aldrig udenfor synsvidde
 • Flyv ikke over mennesker eller forsamlinger af mennesker
 • Orienter dig om, hvor du må flyve og ikke må flyve på droneregler.dk/dronezoner
 • Flyv ikke over offentlige veje, hvor hastighedsgrænsen er over 70 km/t.
 • Du skal have lov til at flyve over folks private grund, hvis den er omkranset af hegn, hæk og mur
 • Hvis der ikke er hegn, hæk eller mur, må du ikke flyve tættere på bygninger end 2,5 meter

Husk at registrere dig eller din virksomhed som droneoperatør

Det er ikke længere nok at mærke sin drone med sit dronecertifikatnummer, hvis dronen vejer over 250 gram 

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Dronecertifikat

For at kunne flyve med din drone, skal du muligvis have et dronecertifikat. Det afhænger helt af din drones vægtklasse.

Der stilles ikke krav om dronecertifikat til de allerletteste droner, mens man blot behøver et teoretisk certifikat for lette droner og de tungeste droner. Fælles for kategorierne er, at du skal flyve iht. din drones vægtklasse, som ud fra vægtklassen kræver et givent dronecertifikat.

A1/A3

For de lette droner, hedder det teoretiske certifikat A1, mens det for de tungeste hedder A3. Når man tager teoriprøven til det teoretiske certifikat, tager man derfor både det teoretiske certifikat A1 og A3.

Består man denne prøve, må man med andre ord flyve med de lette og de tungeste droner. Årsagen til, at de tungeste droner kan flyves på baggrund udelukkende af en teoretisk prøve, er fordi man her er tvunget til at flyve udenfor beboede områder.

Når du har fået det teoretiske certifikat A1/A3, kan du med andre ord flyve i de nævnte kategorier. Du behøver f.eks. ikke A2, for at flyve A3-kategoriserede droner.

Læs mere om A1/A3-dronecertifikatet her

 

A2

I mellemklassen af droner findes kompetencecertifikatet A2. Med dette certifikat får man nogle beføjelser, som man ikke har for det teoretiske certifikat A1/A3, idet man skal have gennemført praktisk selvtræning, før man tager kompetencecertifikatet A2.

Med kompetencecertifikatet A2 må du f.eks. flyve tættere på en lufthavn end, hvis du blot har det teoretiske certifikat. Du må desuden flyve tættere på mennesker, og derfor skal du i A2-kategorien også praktisk kunne mere, end for de teoretiske certifikater.

Læs mere om A2-dronecertifikatet her

Guide: Hvilket certifikat skal du have?

Har din drone et C-mærke?

C-mærket

Hvis der på din drone er et mærke som vist ovenfor med et tal fra 0-6, er den C-mærket. Hvis ikke, skal den følge nye og mere restriktive regler.

Droner, som er bragt på markedet inden 1. januar 2024 må dog gerne sælges, så længe lager haves. Det betyder, at du i en periode efter 1. januar 2024 vil kunne købe droner uden C-mærke ude i butikkerne.

 

Kend din lovgivning

Det er dog ikke nok, at du lærer reglerne ovenfor udenad. De er blot et udpluk af de vigtigste regler, du bør kende, og du skal som fjernpilot stadig kende til den lovgivning, du flyver efter, og hvor du finder informationen henne.

De regler, du finder på droneregler.dk, gælder kun for flyvning med droner. Det betyder, at der kan være andre love og regler, som gælder både nationalt og lokalt. Det gælder f.eks. for reglerne om privatlivets fred. Et godt eksempel på hvor lokale regler gør sig gældende, kan være i naturområder, hvor kommunen opretholder en beskyttelse af særligt dyreliv, der forbyder dig at forstyrre den pågældende dyreart. Denne information finder du ikke i nogle af de lovtekster, du finder her på siden. Derfor er det vigtigt, du orienterer dig, om der gælder særlige regler det sted, hvor du vil flyve. 

Hvis du en dag bliver i tvivl om, hvad du må eller ikke må ift. reglerne, er det desuden i lovgivningen, du kan blive klogere.

Læs mere om de regler, du skal følge her

Her finder du lovteksterne

Dronebekendtgørelsen (BEK 1649, 2023)

Dronebekendtgørelsen indeholder de nationale regler for flyvning med droner. Droneforordningen giver EU-medlemsstaterne muligheden for at fastsætte visse nationale bestemmelser, f.eks. geografiske dronezoner, hvor der kan fastsættes afstandskrav til lufthavne og forskellige sikringskritiske- og flyvesikkerhedskritiske områder og miljøbeskyttelsesområder samt zoner af hensyn til privatlivets fred. 

 

Dronebekendtgørelsens fulde titel er Bekendtgørelse nr. 1649 af 12/12/2023 om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Dronebekendtgørelsen [Nyt vindue]

Droneforordningen (EU 2019/947)

Droneflyvning i EU og i andre lande er underlagt droneforordningen, som foreskriver de generelle bestemmelser for flyvning med droner i forskellige kategorier og vægtklasser. Det er her, du finder reglerne for, hvilken afstand der skal holdes til mennesker, forsamlinger af mennesker og evt. bebyggede områder.

Droneforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

(EU) 2019/947 [Nyt vindue]

Droneproduktforordningen (EU 2019/945)

Forordningen er primært for producenter af dronesystemer, hvor man finder information om de krav, der stilles til en C-mærket drone. Er kravene til et C-mærket dronesystem opfyldt og godkendt af EASA, skal du ikke flyve efter overgangsbestemmelserne for 'legacydroner". 

Dronesystemforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

(EU) 2019/945 [Nyt vindue]

Som du kan se ovenfor, er der en række afstandskrav, du skal holde til både mennesker og områder i Danmark. 
Reglerne om overflyvning af mennesker bestemmes af din dronetype, mens det gælder for alle dronetyper, at du ikke må flyve højere end 120 meter over terræn.

Samtidig gælder det også , at der er steder i Danmark, hvor man må flyve og ikke må flyve med droner uanset dronetype. For at give dig overblikket over disse områder, har vi udviklet Dronezoner.dk. Dronezoner.dk findes udelukkende på nettet. Den information, du finder på Dronezoner.dk er en visualisering af de afstandskrav, du finder i dronebekendtgørelsen, samt hvilke områder, der hører ind under de forskellige kategorier.

De forskellige kategorier er markeret med farvekoder, som gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil flyve tæt på eller i de forskellige områder.

Der er områder i Danmark, som du ikke finder på Dronezoner.dk, da de enten ikke reguleres af dronebekendtgørelsen eller kræver en tilladelse fra privatpersoner. Det er derfor vigtigt, du orienterer dig, om du må flyve i et givent område hos pågældende kommune eller lokale aktører. Og hvis du vil flyve tættere på end 2,5 meter af privat ejendom eller ind over andres hegn, hæk eller mur, skal du huske at få lov af ejeren først.

Røde zoner: Offentlig/militær/HEMS flyveplads/dronezone

De røde dronezoner visualiserer offentlig godkendt/militær flyveplads, lægehelikopterplatform (HEMS) samt lukkede dronezoner.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen via https://droneregler.dk.

De statiske dronezoner er fastsat i § 9 i dronebekendtgørelsen, og de dynamiske dronezoner er baseret på NOTAM.

Til- og fravalg af lag

 • Lufthavn (2 km)
 • Lufthavn (3 km)
 • Lufthavn (5 km)
 • Militær lufthavn (2 km)
 • Militær lufthavn (3 km)
 • Militær lufthavn (8 km)
 • Flyveplads (2 km)
 • Flyveplads (3 km)
 • Flyveplads (5 km)
 • HEMS (1 km)
 • HEMS (2 km)

De blå zoner: visualiserer sikringsområde

De blå zoner visualiserer:

 1. Civillisteslotte og kulturejendomme og -slotte, haver og parker, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner.
 2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du:

 1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
 2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Afstandskravene til disse områder er fastsat i § 13 i dronebekendtgørelsen.

De grønne zoner: Natura2000-områder

De grønne zoner visualiserer Natura2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, der er oplistet i bilag 2 til dronebekendtgørelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt kun tilladt i de perioder, hvor de er åbne. Områdernes beskyttelsesperioder afgør, hvornår et område er lukket eller åbent, jf. bilag 2, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgave for forvalter af området.

Disse steder er fastsat i § 14 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Natura-2000

De orange zoner: Opmærksomhedsområde

De orange zoner visualiserer eksempelvis mindre og/eller private flyvepladser, heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt, men du skal udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Til- og fravalg af lag

 • Vandflyveplads (3 km)
 • Helipad (1 km)
 • Privat landingsbane (3 km)
 • Faldskærmsområde (3 km)
 • Modelflyveklub (1,5 km)
 • Svæveflyveplads (3 km)

Gule omrids: Ikke aktive dronezoner

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt.

Den gule kontur er vist for at gøre opmærksom på, at dette område jævnligt kan være aktiveret, hvilket medfører lukning for droneflyvning.

Brugeren gøres opmærksom på, at dette område jævnligt kan have aktivitet, som medfører lukning for droneflyvning. Ved at trykke på zonen, vil man komme til https://briefing.naviair.dk, her kan man se, om en dronezone er aktiv i indeværende døgn, se nedenfor.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Gule dronezoner: Aktiv indeværende døgn

Her er droneflyvning som udgangspunkt forbudt, når området er markeret med rødt.

Det gule fyld vises for at gøre opmærksom på snarlig aktivitet (for eksempel lukning). Årsag/tidspunkt kan læses ved klik på zonen i informationsboksen.

Disse områder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen visualiseres i NOTAM. 

(Kan ses på https://briefing.naviair.dk)

De brune linjer: Jernbane

De brune linjer visualiserer jernbaner og bybaner.

Her er droneflyvning ikke tilladt nærmere end 15 meters horisontal afstand, medmindre du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen. Bybaner i tunneller under jorden må gerne overflyves.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning nær jernbaner og bybaner er fastsat i § 16 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Jernbane

De grønne linjer: Vej

De grønne linjer visualiserer offentlige veje med hastighedsgrænser over 70 km/t.

Her er droneflyvning ikke tilladt, medmindre du vil krydse vejen ad den korteste rute, mens der ingen trafik er, eller når du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning over offentlige veje er fastsat i § 17 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Vej

Forskellen mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot:

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Det er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.

Droneoperatør: 

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.

Undtagelser

 • Vejer din drone op til 249 gram med kamera og udstyr monteret, skal du ikke have et dronecertifikat
 • Vejer din drone op til 249 gram, må du flyve over mennesker - dog så kort tid som muligt men aldrig over forsamlinger af mennesker
 • Vejer din drone mellem 250 g og 899 g. må du flyve i et område, når du forventer, at ingen uvedkommende personer vil blive overfløjet, og hvis du mod forventning flyver over en person, skal du så vidt muligt flyve væk fra denne. Du må aldrig flyve over forsamlinger af mennesker.
 • Har du et kompetencecertifikat A2, må du flyve indtil 3 km fra en offentlig flyveplads eller militær flyvestation. Dog maksimalt op til 40 meter over landingsbanens højde. Og indtil 2 km fra en offentlig flyveplads eller militær flyvestation. Dog maksimalt op til 30 meter over landingsbanens højde
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du vil flyve tættere på end 150 meter af politistationer, ambassader og kolonne-3-virksomheder
 • Du skal have tilladelse fra Forsvarskommandoen, hvis du vil flyve tættere på end 1000 meter af militære områder eller fartøjer – i nogle få situationer er afstandskravet på 300 meter i stedet for 1000 meter.
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du med kompetencecertifikat A2 vil flyve tættere på end 1 km af en HEMS eller 2 km af en offentlig flyveplads eller militær flyvestation

Se hvordan du søger om særlige tilladelser her

De andre kategorier - Den specifikke og certificerede kategori

Du har netop været igennem de mest almindelige regler for flyvning i den åbne kategori. Hvis du ønsker at flyve udover de beføjelser, der gives ifm. flyvning i den åbne kategori, vil din operation befinde sig i den specifikke kategori eller den certificerede kategori.

Den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

 • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
 • Nedkastning af objekter fra droner
 • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde

Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Læs, hvordan du får tilladelse til specielle flyvninger i den specifikke kategori her

Den certificerede kategori

Den certificerede kategori er bestemt til droneoperationer, hvor man som udgangspunkt skal transportere mennesker eller farligt gods. De egentlige rammer for den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EASA, og en ansøgning i den certificerede kategori vil være en del af det udviklende arbejde, hvor både Trafikstyrelsen og EASA vil skulle arbejde med ansøgningen. Du må derfor også forvente at en ansøgning vil kræve omfattende sagsbehandlingstid,

Senest opdateret 15-05-2023