Vejledning til dronezoner.dk

VIGTIGT VIDEN, FØR DU FLYVER

Husk altid, at reglerne for droneflyvning findes på DRONEREGLER.DK. Denne løsning er kun et visuelt supplement hertil.

Vær opmærksom på, at følgende typer af forhindringer og zoner som minimum IKKE vises:

Ukendte ting:
Fx mobilkraner, nye bygninger, master, uheldssteder m.m.

Infrastruktur:
Fx veje, by- og jernbaner, luftledninger m.m.

Faste, høje objekter:
Fx vindmøller, master, skorstene, bygninger m.m.

Private restriktioner:
Områder hvor lodsejer har pålagt begrænsninger for anvendelsen af pågældende areal. Fx ved forbud mod at starte/lande med droner fra/på området.

Vær opmærksom på at 3. parts data der vises er vejledende, herunder:

 • Adresseopslag
 • Kortunderlag
 • Vejrinformation
 • 3D-Terræn
 • Højdemodel

Røde zoner: Offentlig/militær/HEMS flyveplads/dronezone

De røde dronezoner visualiserer offentlig godkendt/militær flyveplads, lægehelikopterplatform (HEMS) samt lukkede dronezoner.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen via https://droneregler.dk.

De statiske dronezoner er fastsat i § 9 i dronebekendtgørelsen, og de dynamiske dronezoner er baseret på NOTAM.

Til- og fravalg af lag

 • Lufthavn (2 km)
 • Lufthavn (3 km)
 • Lufthavn (5 km)
 • Militær lufthavn (2 km)
 • Militær lufthavn (3 km)
 • Militær lufthavn (8 km)
 • Flyveplads (2 km)
 • Flyveplads (3 km)
 • Flyveplads (5 km)
 • HEMS (1 km)
 • HEMS (2 km)

De blå zoner: visualiserer sikringsområde

De blå zoner visualiserer:

 1. Civillisteslotte og kulturejendomme og -slotte, haver og parker, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner.
 2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du:

 1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
 2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Afstandskravene til disse områder er fastsat i § 13 i dronebekendtgørelsen.

De grønne zoner: Natura2000-områder

De grønne zoner visualiserer Natura2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, der er oplistet i bilag 2 til dronebekendtgørelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt kun tilladt i de perioder, hvor de er åbne. Områdernes beskyttelsesperioder afgør, hvornår et område er lukket eller åbent, jf. bilag 2, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgave for forvalter af området.

Disse steder er fastsat i § 14 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Natura-2000

De orange zoner: Opmærksomhedsområde

De orange zoner visualiserer eksempelvis mindre og/eller private flyvepladser, heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt, men du skal udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Til- og fravalg af lag

 • Vandflyveplads (3 km)
 • Helipad (1 km)
 • Privat landingsbane (3 km)
 • Faldskærmsområde (3 km)
 • Modelflyveklub (1,5 km)
 • Svæveflyveplads (3 km)

Gule omrids: Ikke aktive dronezoner

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt.

Den gule kontur er vist for at gøre opmærksom på, at dette område jævnligt kan være aktiveret, hvilket medfører lukning for droneflyvning.

Brugeren gøres opmærksom på, at dette område jævnligt kan have aktivitet, som medfører lukning for droneflyvning. Ved at trykke på zonen, vil man komme til https://briefing.naviair.dk, her kan man se, om en dronezone er aktiv i indeværende døgn, se nedenfor.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Gule dronezoner: Aktiv indeværende døgn

Her er droneflyvning som udgangspunkt forbudt, når området er markeret med rødt.

Det gule fyld vises for at gøre opmærksom på snarlig aktivitet (for eksempel lukning). Årsag/tidspunkt kan læses ved klik på zonen i informationsboksen.

Disse områder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen visualiseres i NOTAM. 

(Kan ses på https://briefing.naviair.dk)

De brune linjer: Jernbane

De brune linjer visualiserer jernbaner og bybaner.

Her er droneflyvning ikke tilladt nærmere end 15 meters horisontal afstand, medmindre du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen. Bybaner i tunneller under jorden må gerne overflyves.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning nær jernbaner og bybaner er fastsat i § 16 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Jernbane

De grønne linjer: Vej

De grønne linjer visualiserer offentlige veje med hastighedsgrænser over 70 km/t.

Her er droneflyvning ikke tilladt, medmindre du vil krydse vejen ad den korteste rute, mens der ingen trafik er, eller når du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning over offentlige veje er fastsat i § 17 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Vej
Senest opdateret 01-06-2023