Nye vilkår for at flyve med droner efter 1. januar

Den 1. januar 2024 træder en ny udgave af dronebekendtgørelsen i kraft. Det betyder nye dronefri zoner og skærpede vilkår for at kunne flyve tæt på fx lufthavne og militære områder. Professionelle droneflyvninger skal også registreres i logbog for at øge sikkerheden.

Efter nytår kan det være en rigtig god idé at gå ind på droneregler.dk og tjekke, hvor du må flyve med din drone. Den 1. januar 2024 træder den nye dronebekendtgørelse nemlig i kraft.

Det medfører skærpede krav til at få tilladelse fra Trafikstyrelsen til flyve tæt på områder såsom:

 • Lufthavne og flyvepladser
 • Militære områder og fartøjer
 • Helikopterflyvepladser til redningshelikoptere.

Der bliver også indført nye zoner, hvor du udgangspunkt ikke må flyve. Det gælder fx:

 • Slotte og kulturejendomme
 • Festivalpladser
 • Erhvervsområder med adgangskontrol.

Fra den 1. januar gælder der også ændrede regler for, hvor du må flyve, hvis du har en drone uden C-mærkning, der vejer 250 gram eller derover.

Læs også: Hold øje med C-mærket

Ifølge Lars Korsholm, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, er ændringerne blevet til efter en høringsproces, hvor både myndigheder og repræsentanter for dronebranchen er kommet med input:

”I de seneste år har vi oplevet en stigende trafik af droner, fordi både amatører og professionelle kan se en masse muligheder i at benytte luftrummet. Det er godt, men udviklingen betyder også, at vi bliver nødt til at skærpe kravene til at få tilladelse til at flyve tæt på fx flyvesikringskritiske områder som lufthavne og flyvepladser til redningshelikoptere. Samtidig indfører vi også nye dronefri zoner i områder, hvor mange mennesker typisk er forsamlet, så der ikke opstår farlige situationer.”

Professionelle droneflyvninger skal registreres i en logbog

Ifølge Lars Korsholm bliver det også fra 1. januar et krav, at der skal føres logbog over alle droneflyvninger, som kræver et dronecertifikat, eller som flyves i erhvervsmæssigt øjemed. Kravet gælder dog ikke droneflyvninger i modelflyveklubber eller private, der flyver med legetøjsdroner på op til 249 gram.

”Særligt de store droner udgør en risiko for mennesker og bygninger, eller de kan være til direkte fare for flysikkerheden, hvis de bliver fløjet forkert. Derfor er formålet med logbøgerne, at vi som sikkerhedsmyndighed får bedre mulighed for at føre tilsyn med, hvor og hvordan der bliver fløjet med dronerne. I takt med, at antallet af droneflyvninger stiger, er det vigtigt med et effektivt tilsyn for at kunne opretholde det høje sikkerhedsniveau i luftfarten.”

Du kan orientere dig om alle de nye droneregler og dronezoner på droneregler.dk eller i selve Dronebekendtgørelsen.

Nyt i bekendtgørelsen

 • Den automatiske logning af droneoperationer skal nu gemmes i 5 år i elektronisk format
 • Virksomheder skal gemme logbog uanset dronens vægt
 • Kan dronen ikke logge automatisk, skal en droneoperatør føre logbog med dato samt start- og sluttidspunkt for droneoperationen, hvilken drone, der er anvendt, oplysninger om, i hvilket område dronen har fløjet eller ruten, som dronen har fløjet, maksimal flyvehøjde for operationen i forhold til terræn og navn på fjernpilot og eventuelt dronecertifikat.
 • Gælder ikke for droner op til 249 g for privatpersoner, der flyver hobbyflyvning, eller for personer, der flyver med en legetøjsdrone.
 • Gælder ikke for flyvning med droner uanset vægt, der flyves i modelflyveklub.
 • Samfundsnyttigt, forskningsmæssigt eller kommercielt formål for at få en tilladelse
 • Der stilles nu krav til, at du har et A2 kompetencecertifikat, hvis du skal ansøge Trafikstyrelsen eller Forsvarskommandoen om at flyve sin drone tættere på alle områder, der er markeret med rødt og blåt på www.dronezoner.dk
 • Særligt for tilladelser ved HEMS: Krav om observatør og flight termination system samt andre krav, der er en del af vilkår
 • Ejeren skal nu give tilladelse, hvis du ønsker at flyve over dyreflokke eller dyr i indhegning, da ejeren ved, om de bliver opskræmt af droner
 • Det er stadig muligt uden tilladelse, hvis det er ifm. tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold. Det er dog en god idé at spørge ejeren.
 • Vilde dyre- og fugleflokke må kun overflyves ifm. tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.
 • Der stilles ikke krav om et bestemt dronecertifikat for at kunne søge om tilladelse.
 • Du skal ikke have tilladelse, hvis der flyves gennem området i mindst 100 meters højde med mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.
 • Hvis du skal flyve drone i et område, hvor du skal have tilladelse af ejeren for at færdes (f.eks. havne og særlige industriområder, eller kulturinstitutioner), skal du på samme måde have lov af ejeren, før du kan flyve i området
 • Du må dog gerne flyve, hvis du har en opgave vedr. tilsyn, vedligeholdelse og kontrolopgaver af anlæg og ejendomme på området. Du skal dog have lov af ejeren eller en med råderet over området (f.eks. en lejer af en erhvervsejendom)
 • Undtagelse for SORA, PDRA eller STS: Hvis der flyves  gennem området i mindst 100 meters højde med mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.
 • Du skal løse en opgave for ejeren af forhindringen
 • Dronen skal være fortøjet
 • Krav om A2-kompetencecertifikat
 • Ikke tættere på end 3 km fra lufthavn eller flyveplads
 • 15 meter over hindringen
 • Lufthavn eller -station skal orienteres
 • Aldrig i ind- og udflyvningen

Ændringer i bekendtgørelsen

 • 3-5 eller 8* km: Max. 40 m over banehøjde – Krav om A2 Kompetencecertifikat
 • 2-3 km: Max. 30 m over banehøjde – Krav om A2 Kompetencecertifikat
 • Bemærk: Fra 5-8 km af militære flyvestationer står der i bekendtgørelse, at det er forbudt at flyve – Da det er en fejl, er der udstedt en generel dispensation, der gør det muligt at flyve uden at ansøge Forsvaret om, at flyve fra 5-8 km fra den militære flyvestation.

Læs dispensationen her

 • Over 2 km: Tilladt for alle
 • 1-2 km: Max. 40 meter over banehøjde – Krav om A2 Kompetencecertifikat
 • Der må ikke flyves nærmere end 2 km af HEMS-baserne i Danmark (Skive, Billund, Saltum & Ringsted)
 • Politiets vil stadig have 150 meters afstandskrav til deres ejendomme, men Trafikstyrelsen kan efter en henvendelse fra politiet ændre afstandskravet til 1000 meter.
 • Afstande til politiets ejendomme vil fremgå på dronezoner.dk
 • 300 m: Militære områder, der ligger i byzone og flådefartøjer til kaj i civil havn
 • 1000 m: Militære områder udenfor byzone, Øvelsesområder, NATO-havne, Midlertidige områder, Militærfly, afmærkede militærkolonner
 • 1000 m afstand til flådefartøjer, som sejler. Dog aldrig mere end 300 meter fra kystlinjen uanset afstand til fartøjet
 • Naturområderne i Danmark følger ikke længere BL 7-15, men findes nu i bilag 2 til bekendtgørelsen eller på dronezoner.dk
 • Der er flere naturområder, men områderne kan hen over året åbnes og lukkes.
 • Det er tilladt at flyve i områderne uden tilladelse, hvis du flyver en operation for en lodsejer ifm. tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver af ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.
 • Det er tilladt at flyve i områderne, når de er åbne
 • Tilladelse fra Trafikstyrelsen, uanset om du har dronecertifikat eller ej.
 • Før måtte du ikke flyve tættere på end 15 meter af jernbaner og bybaner. Nu kan du flyve over bybaner, hvis de ligger under jorden.
 • Før var det ikke muligt komme tættere på end 15 meter af en offentlig vej med hastighed over 70 km/t. Nu vil det være muligt at krydse med kortest mulige rute, når der ingen trafik er, hvis formålet er blot at komme over på den anden side af vejen.
 • Omkranset af hegn, hæk mur: Ingen overflyvning uden tilladelse fra ejer eller beboer
 • Beboelsesejendomme uden hegn omkring:
  • Flyvning på ejendommens areal: Ingen flyvning tættere på end 2,5 meter af beboelsesejendomme uden tilladelse fra ejer eller beboer
  • Flyvning fra offentligt areal (f.eks. fortov) ved ejendommen: Kun flyvning tættere på end 2,5 meter, hvis anden lovgivning giver mulighed for det, eller hvis der udføres arbejde på kritisk infrastruktur
 • Ikke krav om tilladelse fra ejere eller beboere, hvis operationen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen, eller arbejde der udføres på kritisk infrastruktur, herunder forsyningsinfrastruktur, som ejes af infrastrukturforvalteren. Ejer eller beboer orienteres inden operationen.
 • Hvis der flyves gennem området (også over privat ejendom) i mindst 100 meters højde med mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.
 • Afstanden til indsatsområder er forhøjet til 1000 meter. Dog må lovlige operationer (f.eks. en kontraktuel opgave), der er beviseligt planlagt i forvejen eller i gang med at blive udført, gerne gennemføres.
 • Politiet kan til enhver tid forlange at dronen bringes til landing, hvis indsatsen bliver forstyrret.